Donation to Houston Humane Society on behalf of Pamela Feldman