Donation to Tourette Syndrome Association of Texas on behalf of Barbara Benitez